Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 30.08.2018. godine
04.09.2018

U skladu sa članom 26. Statuta AD Livnica Kikinda, Predsednik skupštine objavljuje Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 30.08.2018. godine sa početkom u 13:00h, u sali broj 3 upravne zgrade Društva, koji je u svemu sačinjen i potpisan u skladu sa Zakonom.

 

Objava na internet stranici Društva će trajati 30 dana od dana objavljivanja.

1 Odluka 30 8 2018.pdf (331 kb)
2 Odluka 30 8 2018.pdf (555 kb)
3 Odluka 30 8 2018.pdf (495 kb)
4 Odluka 30 8 2018.pdf (452 kb)
5 Odluka 30 8 2018.pdf (2 MB)
6 Odluka 30 8 2018.pdf (2 MB)
Izveštaj komisije za glasanje.pdf (763 kb)
Zapisnik S 30 8 2018.pdf (7 MB)
Zapisnik S 30 8 20180001.pdf (421 kb)POZIV za vanrednu sednicu skupštine AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA
25.07.2018

Na osnovu članova 335, 372 i 373 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018, u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije”, 31/2011, 112/2015 i 108/2016, u daljem tekstu: Zakon o tržištu kapitala), kao i na osnovu Odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine, koju je na svojoj sednici održanoj dana 25.07.2018. godine doneo Odbor direktora privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA KIKINDA KIKINDA, sa registrovanim sedištem u Kikindi, Miloševački put 34, matični broj: 08053910, PIB: 100509188 (u daljem tekstu: Društvo), Društvo dana 25.07.2018. godine, objavljuje:

 

POZIV

za vanrednu sednicu skupštine

AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA

 

Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine

 

Vanredna sednice skupštine Društva će se održati dana 30.08.2018. godine u upravnoj zgradi Društva, sala za sastanke broj 3, Kikinda, Republika Srbija, sa početkom u 13:00 časova.

 

Dnevni red

 

Utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

 

1)                  Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela – imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje;

2)                  Glasanje o usvajanju predloga Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2017. godine;

3)                  Glasanje o usvajanju predloga odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2017. godinu sa mišljenjem revizora;

4)                  Glasanje o usvajanju predloga odluke o izboru revizorske kuće za 2018. godinu;

5)                  Glasanje o usvajanju predloga Odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva; i

6)                  Glasanje o usvajanju predloga Odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija.

 

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2017. godine i Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2017. godine dat je u Prilogu 1 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2017. godinu sa mišljenjem revizora dat je u Prilogu 2 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o izboru revizorske kuće za 2018. godinu dat je u Prilogu 3 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva dat je u Prilogu 4 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija dat je u Prilogu 5 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Detaljan opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa obrazloženjem Odbora direktora dat je u Prilogu 6 ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama predloženog dnevnog reda, iznosi 1.294.879 izdatih običnih akcija.

Odluke po tačkama 1), 2), 3) i 4) dnevnog reda donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, dok je za donošenje odluka pod tačkama 5) i 6) dnevnog reda potrebna tročetvrtinska većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu je moguće preuzeti lično u prostorijama registrovanog sedišta Društva, svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 15:00 časova ili na Internet stranici Društva, putem linka: http://www.livnicakikinda.com/.

Dan akcionara

Pravo učešća u radu sednice skupštine Društva imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (Dan akcionara) i to prema spisku akcionara kako je utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Dan akcionara je 20.08.2018.godine.

Akcionari mogu da izvrše uvid u spisak akcionara u prostorijama Društva, i to na adresi Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, počev od narednog radnog dana od Dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine, u periodu od 09:00 do 15:00 časova.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u tački 5. poziva koji je objavljen  u prilozi.

Poziv za vanrednu skupštinu_finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora.pdf (54 MB)
Procena vrednosti kapitala i jedne akcije LK a.d. na dan 31-05-2018. godine.pdf (12 MB)
Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara.pdf (295 kb)Poziv o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD Livnica Kikinda
07.09.2016

AD LIVNICA „KIKINDA“, KIKINDA

Miloševački put 34. Kikinda

 Na osnovu čl. 398 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, čl. 21 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVALIVNICA "KIKINDA" KIKINDA i Odluke Odbora direktora od 02.09.2016 godine o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda dana 03.10.2016 godine

Upućuje i objavljuje svim akcionarima                               

P O Z I V

 O SASAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA

na dan 03.10.2016 god. u upravnoj zgradi društva  

Miloševački put 34, sa početkom u 12,00 časova.

Na osnovu čl. 28 tačka 8 Statuta društva i u skladu sa čl. 398 Zakona o privrednim društvima, odbor direktora društva AD LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA, na sednici održanoj  02.09.2016 godine doneo je

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

Kod tačke 1 dnevnog reda:Otvaranje skupštine i utvrđivanje kvoruma.

Kod tačke 2 dnevnog reda:Izbor radnih tela skupštine.

Kod tačke 3 dnevnog reda:Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skuoptine akcionara održane 21.12.2015 god.

Kod tačke 4 dnevnog reda:Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za poslovnu 2015 god.

Kod tačke 5 dnevnog reda:Usvajanje izveštaja odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionara društva.

Kod tačke 6 dnevnog reda:Donošenje odluke o izboru revizora.

Kod tačke 7 dnevnog reda:Donošenje odluke o imenovanju Kristine Rakazov za novog zastupnika Akcionarskog društva.

Kod tačke 8 dnevnog reda:Skupštinska pitanja.

NAPOMENA:Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Materijal za skupštinu , predlozi odluka sa prilozima, opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa komentarima Odbora direktora, obaveštenja o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari AD LIVNICA KIKINDA na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine, prečišćen tekst statuta, punomoćje i formular za glasanje nalazi se u kancelariji u upravnoj zgradi (velika sala) gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom, svakog radnog dana od 09-15h,od dana objave saziva skupštine, do dana održavanja skupštine.

Obaveštavaju se akcionari da se obaveštenje sa pozivom za sednicu skupštine sa dnevnim redom i predlogom odluka nalazi na oglasnim tablama društva i internet stranici društva www.livnicakikinda.com

Ovaj poziv se istovremeno objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre,internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva.

 Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

Pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo da glasa na skupštini ako ima najmanje 1.294 akcije, kao i punomoćnik koji predstavlja akcionare, koji ima najmanje 1.294 akcije.

Akcionar može dati u pismenoj formi punomoćje određenom licu, u skladu sa zakonom osnivačkim aktom društva ili da glasa u odsustvu-

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju i u odsustvu tako što će popuniti formular za glasanje u odsustvu i overiti ga u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

Lista akcionara i dan za utvrđivanja sastava skupštine je dan 23.9.2016.

Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Registracija se vrši u pravnoj službi svakog radnog dana od 09-15 časova.

Molimo učesnike  u radu skupštine da se prijave ličnim dokumentima i sa potpisom potvrde svoju prisutnost i preuzmu glasačke listiće, najmanje pola sata pre održavanja skupštine

Ovaj poziv se ima smatrati istovremeno i izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65.stav 2 Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RSrbije“br.31/2011)-

AD „LIVNICA KIKINDA“, KIKINDA

Elvis Ipša, predsednik Odbora

Poziv za van. skupšinu skcionara 03.10.2016 god..pdf (1 MB)
Obaveštenje akcionarima-.pdf (2 MB)
24.12.2015
Odluke van skupštine akcionara 21.12.2015..pdf (3 MB)
27.11.2015
Obaveštenje akcionarima.pdf (2 MB)
Odluka_br. 4.pdf (243 kb)
Poziv za vanredno skupštinu ADLK.pdf (1 MB)Public invitation to submit non-binding bids - AD Krušik
19.02.2015

The company CIMOS d.d. Automotive Industry, Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, Republic of Slovenia (hereinafter: Cimos d.d.) and Livnica KIKINDA Automotive Industry d.o.o., Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republic of Serbia (hereinafter: Livnica Kikinda Ai d.o.o.)

Hereinafter together as seller

hereby announces the following:

PUBLIC INVITATION TO SUBMIT NON-BINDING BIDS for the acquisition of the equity shares in the company AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK - PRECIZNI LIV, MIONICA, Ulica Toplički put br. 11, 14242 Mionica, Republic of Serbia, with registration number 07262876.

PUBLIC INVITATION TO SUBMIT NON-BINDING BIDS_Krušik.pdf (87 kb)Poziv za javni tender - AD Krušik
19.02.2015

Cimos d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, Republika Slovenija, (u daljem tekstu: »Cimos d.d.«) i Livnica KIKINDA Automobilska industrija d.o.o., Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, (u daljnom tekstu: »Livnica Kikinda Ai d.o.o.«)

 

u daljem tekstu: »prodavac«

objavljuju sledeći

 

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE NEOBAVEZUJUĆIH PONUDA za prodaju poslovnog udela u AKCIONARSKOM DRUŠTVU KRUŠIK - PRECIZNI LIV, MIONICA,  Ulica Toplički put br. 11, 14242 Mionica, matični broj 07262876, dana 19. februara 2015. godine.  

                                                                                 Cimos d.d. i Livnica Kikinda Ai d.o.o. 

Poziv za javni tender_Krušik_Konacna verzija_SRBIJA.PDF (82 kb)Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara AD Livnica Kikinda
10.10.2014
Obaveštavamo Vas da je 26. septembra 2014. održana vanredna sednica Skupštine akcionara AD Livnica  "Kikinda". Skupština je sazvana na osnovu odluke Odbora direktora od 1. septembra 2014. godine.
 
Na uvid Vam stavljamo Zapisnik sa vanredne Skupštine i odluke koje je Skupština usvojila.
Zapisnik - vanredna skupština LK AD 26.09.2014.pdf (3 MB)Obaveštenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva Livnica "Kikinda"
05.09.2014

Obaveštavamo Vas da je Odbor direktora 01.09. 2014. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva Livnica "Kikinda" AD. Skupština će biti održana 26.09.2014. godine u Kikindi, u Upravnoj zgradi društva, Miloševački put 34, u 12 sati.

Obaveštenje o sazivanju vanredne Skupštine istaknuto je na svim info tačkama ( Oglasnim tablama) u Livnici "Kikinda" AD, biće objavljeno na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije i na sajtu Beogradske berze.

 

Obaveštenje.pdf (217 kb)
Odluka br.7.pdf (179 kb)
Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara str. 1.pdf (530 kb)
Odluka o sazivanju vanredn skupštine str.2.pdf (570 kb)Održana Skupština akcionara Livnice Kikinda
09.08.2013

Obaveštavamo Vas da je na poslednjoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara AD Livnice Kikinda došlo do značajnih kadrovskih promena. Skupština je usvojila ostavku izvršnog direktora društva i imenovala nove članove Odbora direktora. Umesto dosadašnje izvršne direktorke Valentine Kovač, koja se povukla iz privatnih razloga, Skupština je za vršioca dužnosti izvršnog direktora, na period od godinu dana, imenovala dosadašnjeg finansijskog direktora Stanislava Mirkova.
O ostalim odlukama i zaključcima Skupštine, možete se detaljno informisati u Zapisniku.

Zapisnik sa redovne skupštine LK AD 2013..pdf (3 MB)Obaveštenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva Livnica "Kikinda"
10.06.2013

Obaveštavamo Vas da je redovna godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva Livnica "Kikinda", zakazana za dan 27. 06.2013. godine, i održaće se u Kikindi, u Upravnoj zgradi društva, Miloševački put 34, u 12 sati.

Saziv Skupštine je istaknut na svim info tačkama u Livnici "Kikinda", a biće objavljen i na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije, kao i na sajtu Beogradske berze.

 

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG I PRAVNOG LICA.doc (34 kb)
Izveštaj UO o finan. izveštaju sa mišljenjem revizora 2013.doc (26 kb)
Izveštaj UO o kvalifikovanosti revizora 2013.doc (28 kb)
Izveštaj UO o računovodstvenoj praksi 2013.doc (27 kb)
Izveštaj UO o ugovorima između društva i direktora 2013.doc (23 kb)
Izveštaj UO o zakonitosti rada 2013.doc (25 kb)
Obaveštenje akcionarima LK AD 2013.pdf (1 MB)
Odluke skupštine 2013-1.doc (30 kb)
Odluke skupštine 2013-2.doc (31 kb)
Odluke skupštine 2013-3.doc (29 kb)
Odluke skupštine 2013-4.doc (29 kb)
Odluke skupštine 2013-5.doc (29 kb)
Odluke skupštine 2013-6.doc (30 kb)
Odluke skupštine 2013-7.doc (32 kb)
Punomoc (materijal za sednicu skupštine).doc (54 kb)
Saziv skupštine LK AD 2013.pdf (2 MB)